Kreyòl ayisyen – Fèy Enfòmasyon sou COVID-19

Klike sou sit entènèt ki anba a pou telechaje fèy enfòmasyon nou yo. Pou telechaje tout fèy
enfòmasyon yo, klike “telechaje tout”

Anpeche COVID-19 Fey enfòmasyon sa a eksplike kouman ou kapab anpeche COVID-19 gaye
Enfomasyon sou COVID-19 Fey enfòmasyon sa a eksplike kisa ou bezwen konnen sou COVID-19
Jere COVID-19 Fey enfòmasyon sa a eksplike kisa pou ou fè si ou malad ak COVID-19 oswa ou panse ke ou enfekte.
Gwosès ak COVID-19 Fey enfòmasyon sa a eksplike kouman COVID-19 kapab afekte ou si ou ansent, oswa si ou ta vle vin ansent.
COVID-19 pou timoun ki nan laj 3-6 lane Fey enfòmasyon sa a kapab ede timoun ki nan laj 3-6 lane konpran enfòmasyon enpòtan sou COVID-19
COVID-19 pou timoun ki nan laj 6-12 lane Fey enfòmasyon sa a kapab ede timoun ki nan laj 6-12 lane konpran enfòmasyon enpòtan sou COVID-19
COVID-19 pou timoun ki nan laj 13-18 lane Fey enfòmasyon sa a kapab ede timoun ki nan laj 13-18 lane konpran enfòmasyon enpòtan sou COVID-19