فارسی – برگه اطلاعات COVID-19

هر یک از لینک های زیر را فشار دهید که صفحات اطلاعات ما را دانلود کنید. برای دانلود کردن همه صفحات اطلاعات و “دانلود همگی” را فشار دهید.

پیشگیری کووید-19 این صفحه اطلاعات توضیح میدهد چگونه شما میتوانید کمک به جلوگیری گسترش کووید-19 کنید.
درباره کووید-19 این صفحه اطلاعات توضیح میدهد چه اطلاعاتی شما در باره کووید-19 احتیاح دارید بدانید.
مدیریت کووید-19 این صفحه اطلاعات توضیح میدهد چه باید بدانید اگر مبتلا به کووید-19 شدید یا مشکوک هستید که مبتلا شده اید.
کووید-19 و حاملگی این صفحه اطلاعات توضیح میدهد چگونه کووید-19 اثر میگذارد اگر شما حامله هستید یا برنامه دارید حامله شوید.
کووید-19 برای گروه سنی 3 تا 6 سال این صفحه اطلاعات میتواند به افراد 3 تا 6 سال کمک کند که اطلاعات مهم درباره کووید-19 را درک کنند
کووید-19 برای گروه سنی 6 تا 12 سال این صفحه اطلاعات میتواند به افراد 6 تا 12 سال کمک کند که اطلاعات مهم درباره کووید-19 را درک کنند
کووید-19 برای گروه سنی 13 تا 18 سال این صفحه اطلاعات میتواند به افراد 13 تا 18 سال کمک کند که اطلاعات مهم درباره کووید-19 را درک کنند