മലയാളം – കോവിഡ്-19 ഫാക്റ്റ് ഷീറ്റ്

Malayalam

ഞങ്ങളുടെ ഫാക്റ്റ് ഷീറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫാക്റ്റ് ഷീറ്റുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ക്ലിക്കുചെയ്യുക COVID-19 പ്രതിരോധം COVID-19 ന്റെ വ്യാപനം തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഈ വസ്തുതാ ഷീറ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു COVID-19 നെക്കുറിച്ച് COVID-19 നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെന്താണെന്ന് ഈ വസ്തുതാ ഷീറ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു COVID-19 എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 രോഗിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രോഗബാധിതനാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ഈ … Read more

한국어 – COVID-19 자료표

Korean

다음 링크를 클릭하여 자료를 다운 받으십시오. 모든 자료를 한번에 다운로드 하려면 “전부 다운받기” 를 클릭하세요 COVID-19 예방 이 자료는 우리가 함께 COVID-19 전염을 막을 수 있는 방법을 알려 드립니다 COVID-19에 대하여 이 자료는 우리가 COVID-19에 대해 알아야 할 사항을 알려드립니다 COVID-19에 대처하는 법 이 자료는 만약 COVID-19 증상이 있거나 감염이 의심 되었을 때 어떻게 해야 … Read more

Italiano – Scheda informativa COVID-19

Korean

Fai click sui link qui sotto per scaricare le nostre schede informative. Per scaricare contemporaneamente tutte le schede, fai click sulla voce “Scarica Tutto”. COVID-19: come prevenirlo Questa scheda informativa ti spiega come comportarti per aiutare a prevenire la diffusione di COVID-19 COVID-19: di cosa si tratta Questa scheda informativa riassume tutto ciò che dovresti … Read more

Ελληνικά – Ενημερωτικό δελτίο για τον COVID-19

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα ενημερωτικά μας φύλλα. Για να κατεβάσετε όλα τα ενημερωτικά μας φύλλα, κάντε κλικ στην επιλογή “Λήψη όλων”. Πρόληψη COVID-19 Αυτό το ενημερωτικό φύλλο εξηγεί πώς μπορείτε να βοηθήσετε στην αποτροπή της εξάπλωσης του COVID-19 Σχετικά με τον COVID-19 Αυτό το ενημερωτικό φύλλο εξηγεί τι πρέπει να … Read more

Français – Fiche d’information COVID-19

French

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour télécharger nos fiches d’information. Pour télécharger toutes nos fiches d’information, cliquez sur « Télécharger tout ». La prévention de la COVID-19 Cette fiche d’information explique comment vous pouvez empêcher la propagation de la COVID-19 À propos de la COVID-19 Cette fiche d’information explique ce qu’il faut savoir à propos de … Read more

فارسی – برگه اطلاعات COVID-19

Farsi

هر یک از لینک های زیر را فشار دهید که صفحات اطلاعات ما را دانلود کنید. برای دانلود کردن همه صفحات اطلاعات و “دانلود همگی” را فشار دهید. پیشگیری کووید-19 این صفحه اطلاعات توضیح میدهد چگونه شما میتوانید کمک به جلوگیری گسترش کووید-19 کنید. درباره کووید-19 این صفحه اطلاعات توضیح میدهد چه اطلاعاتی شما در … Read more

中文 (正體字) – COVID-19 情況說明書

Chinese (Traditional)

請點擊以下鏈接來下載對應文檔。如果希望下載所有文檔請點擊 “全部下載” 2019新型冠狀病毒肺炎的預防 本文總結了減少新型冠狀病毒傳播的方法 2019新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)簡介 本文總結了關於新型冠狀病毒肺炎的基本信息 2019新型冠狀病毒肺炎的治療 本文總結了當你出現與新冠肺炎類似的症狀時的解決辦法 關於2019冠狀病毒(COVID-19) 孕婦須知 本文總結了新冠肺炎會如何影響孕婦和近期準備懷孕的夫妻 如何向你的3-6歲孩子解釋新型冠狀病毒肺炎與疫情 本文可以幫助您3-6歲的孩子理解新冠病毒肺炎與疫情 如何與你的6-12歲的孩子談論新型冠狀病毒肺炎和疫情 本文可以幫助你6-12歲的孩子理解新冠病毒肺炎和疫情 2019新型冠狀病毒肺炎的信息-適用於13-18歲青少年 本文總結了適用於13-18歲青少年有關新型冠狀病毒肺炎的信息

Kreyòl ayisyen – Fèy Enfòmasyon sou COVID-19

Creole

Klike sou sit entènèt ki anba a pou telechaje fèy enfòmasyon nou yo. Pou telechaje tout fèy enfòmasyon yo, klike “telechaje tout” Anpeche COVID-19 Fey enfòmasyon sa a eksplike kouman ou kapab anpeche COVID-19 gaye Enfomasyon sou COVID-19 Fey enfòmasyon sa a eksplike kisa ou bezwen konnen sou COVID-19 Jere COVID-19 Fey enfòmasyon sa a … Read more

Հայերեն – COVID-19-ի տեղեկատվական թերթիկ

Armenian

Կտտացրեք հետևյալ հղումները `մեր փաստերու թերթիկները ներբեռնելու համար: Ներբեռնելու մեր բոլոր փաստերը, կտտացրեք «բոլորը ներբեռնեք» Արգիլել COVID-19-ի տարածումը Այս փաստը կը բացատրէ, թե ինչպես կարող է արգիլել COVID-19-ի տարածումը COVID-19-ի մասին Այս փաստը կը բացատրէ, թե ինչ պետք է իմանաք COVID-19-ի մասին Ինչպես կառավարել COVID-19 Այս փաստը կը բացատրէ, թե ինչ ընել եթե հիվանդ եք … Read more

አማርኛ – የኮቪድ-19 እውነታ ሉህ

Amharic

አስፈላጊ የሆኑትን መረጃዎች በሙሉ ለማውረድ “download all” የሚለውን ሊንክ ይጫኑ ኮቪድ-19ን ለመከላከል፣ በዚህ ርዕስ ስር ያለው መረጃ የሚያስረዳው የኮቪድ-19ን ስርጭት እንዴት መከላከል እንደምንችል ነው ስለ ኮቪድ-19፣ ይህ መረጃ ስለኮቪድ-19 ምን ማወቅ እንዳለቦት የሚያስረዳ ነው ስለ ኮቪድ-19 በሽታ ህክምና: ይህ መረጃ የሚዘረዝረው በኮቪድ-19 በሽታ ተጠቅተው ከሆነ ወይንም ተይዣለሁ ብለው ከጠረጠሩ ምን ማድረግ እንዳለበዎት ያስረዳል ኮቪድ-19 እና … Read more